सुकुम्बासी मारा परमादेश सरकार मुर्दाबाद । - Nigranitimes